ÄPPLE

Det finns flera olika skadegörare som kan angripa äppleträden. Fruktträdskräfta brukar orsaka de svåraste skadorna på träden och rönnbärsmalen på frukterna. Exempel på olika sjukdomar och skadedjur som angriper äppleträden;

Olika sorters bladlöss, t ex:
Grön äpplebladlus Aphis pomi
Symptom: Bladen i toppen av skotten rullar ihop sig. Skotten kan bli missbildade och tillväxten av trädet hämmas. Främst unga träd som angrips.
Röd äpplebladlus Dysaphis plantaginea 
Symptom: Små och buckliga kart som mer liknar nypon än äpplen. Förvridna årsskott får försämrad tillväxt.
Äpple-hundkexbladlus Dysaphis anthrisci
Symptom: Röda eller gulfärgade bucklor bildas på bladen, men inga bladlusäpplen.

Åtgärder: Vid starka angrepp av grön eller röd äpplebladlus bör man på våren nästa år behandla med växtvårdsmedel, som t ex såpvatten.

Små buckliga kart som bildas p.g.a. angrepp av den röda äpplebladlusen.
Bild: http://www.agraria.org/entomologia-agraria/afide-grigio-del-melo.htm

Rönnbärsmal Argyrestia conjugella
Symptom: Små, torra insjunkna fläckar bildas på skalet. Det är ingångshålet för rönnbärsmalens larver. Fruktsaft börjar efter ett tag sippra ut från hålet och när den torkar bildes en vit hinna över fläckarna. Rönnbärsmalen använder helst rönnbären som värdväxt, men år som det är dålig tillgång på rönnbär använder de i stället äppleträdens frukter som värdväxt för larverna.
Åtgärder: Det är svårt att undvika angrepp av rönnbärsmal, men det finns en del metoder man kan använda för att åtminstone försöka minska skadorna. Man kan t ex sätta upp feromonfällor som hanarna lockas till, täcka mindre träd med fiberduk efter pollinering och fram till juli eller försöka skrämma bort de äggläggande honorna genom att varje dag spruta träden med högtryckstvätt. 

Bild: http://www.fobo.se/nyheter/fragor-svar/index.shtml

Fruktträdskräfta, lövträdskräfta
Orsakas av svampen Nectria galligena.
Symptom: Insjunkna, mörkfärgade, skrovliga partier bildas i barken på fruktträd, främst äpple. För det mesta utgår skadan från en gren som dött p.g.a frost. I äldre kräftsår bildas svulstiga kanter runt såret. För att svampen ska kunna angripa trädet krävs det att det finns sår, sporer och fuktighet.
Åtgärder: Se till att träden inte växer för länge på hösten genom att dla dem på en väldränerad plats och genomsläpplig jord. Undvik faktorer som bidrar till kraftigare tillväxt, t ex överdriven kvävegödsling (gräsklipp mm) och kraftig beskärning på våren. 
 
Bild: http://gardener.blogg.se/2010/january/frukttradskraftalovtradskrafta.html

PLOMMON

Plommongallkvalster Phytoptus similis
Symptom: Vårtlika gallbildningar uppstår längs kanten på bladen. Frukterna kan bli missbildade av läppformade svulster.
Åtgärder: På våren kan man behandla hela trädet med svavel i samband med knoppsprickningen.

Bild: http://www.garten.cz/forum/f1/cz/2899/

Plommonstekel Hoplocampa flava
Symptom: Små svarta hål uppstår på de yngre karten. Larven är benvit och har ett gulbrunt huvud. En enda larv kan förstöra upp till 6 kart på egen hand. Larverna följer med karten då de faller ner till marken och spinner där en kokong som de övervintrar i. Honorna lägger sina ägg i början av blomningen och lägger då oftast ett ägg i varje blombotten. 
Åtgärder: Samla in alla angripna kart så fort du upptäcker skadorna. Lägg fiberduk, plast eller liknande på marken under trädet under blomningen så blir det enklare att se de nedfallna karten då du ska samla ihop dem.   

Bild: http://www2.la.lv/lat/praktiskais_latvietis/jaunakaja_numura/?doc=81354&ins_print

Pungsjuka
Orsakas av svampen Taphrina pruni
Symptom: Frukterna blir platta och något krokiga. På ytan är de aningen skrynkliga och har en mjölaktig, grå beläggning. Kall fuktighet under och strax efter blomning ökar risken för svampangrepp.
Åtgärder: Ta bort angripna frukter och skär bort grenar på vilka angreppen brukar återkomma.

KÖRSBÄR

Körsbärsbladlus Myzus cerasi
Symptom: Bladen på yngre toppskott böjer sig rejält inåt och kan bilda täta gyttringar. Körsbärsbladlusen är svart och glänsande.
Åtgärder: Ta bort de skadade bladen, men inte skotten. Kläm ihjäl lössen eller spruta med växtvårdsmedel, såpvatten eller ett pyretrum-preparat.

Bild: http://www.sciencephoto.com/images/download_lo_res.html?id=669230059

Körsbärsfluga Rhagoletis cerasi
Symptom: Insjunkna, missfärgade partier bildas på frukten. Fruktköttet blir förstört av vita larver. Då larverna är fullvuxna lämnar de frukten och kryper ner i marken för att förpuppa sig. Honflugorna lägger sina ägg i skalet på karten då de ännu är hårda. Sena sorter av söt- och surkörsbär är de som angrips värst av körsbärsflugan. Värdväxter är förutom körsbär även rosentry, skogstry, snöbär och hägg. 
Åtgärder: Klä in unga träd med fiberduk för att förhindra att flugorna når karten. Ta bort angripna bär. Täck marken med plast eller fiberduk så inte larverna kan krypa ner i marken och så att inte flugorna kan flyga upp.
 
Bild: http://russellipm-agriculture.com/insect.php?insect_id=137

Blom- och grentorka
Orsakas av svampen Monilia laxa.
Symptom: Vissna blomdelar hänger kvar på trädet efter blomning och angränsande skott dör. Det är blommorna som svampen angriper under blomningen, särskilt om det regnar när träden blommar.
Åtgärder: Välj motståndskraftiga sorter att plantera, t ex "Fanal", Nordia" och "Stevnbaer Brigitte". Klipp bort angripna skott 15cm in på frisk ved så fort du upptäcker angreppen. Välj en varm och luftig växtplats åt körsbärsträdet.

Bild: http://www.plante-doktor.dk/svamperigeteng.htm

VINBÄR & KRUSBÄR

Vinbärsgallkvalster Cecidophyopsis ribis
Symptom: Knopparna på svarta vinbärsbuskar sväller upp och blir runda. En enda knopp kan innehålla tusentals, mikroskopiskt små, kvalster. Angripna knoppar klarar inte av att bilda blad eller blommor. Knopparna dör och kvalstren kan även föra med sig en virussjukdom som gör så att buskarna blir sterila.
Åtgärder: Att endast ta bort och bränna angripna delar hjälper inte. Hela buskarna bör grävas bort och brännas på hösten för att man helt ska bli av med sjukdomen. Tar man bort buskarna på hösten går det att plantera nya buskar på samma plats redan nästa år utan att de blir smittade.

Bild: http://www.dgsgardening.btinternet.co.uk/bigbud.htm

Bladlöss
Det finns flera olika sorters bladlöss som kan angripa vinbär, t ex:
Vinbärsbladlusen Cryptomyzus ribis
Symptom: Ger upphov till rödaktiga bucklor på röda vinbär, krusbär och vita vinbär. Kan också angripa svarta vinbär, men i så fall blir bucklorna gulgröna.
Mjölktistelbladlusen Hyperomyzus lactucae
Symptom: Finns främst på svarta vinbär. Angreppet sker i toppen av ett skott och börjar med att bladkanterna böjer sig inåt och får gulaktiga nerver. Eftersom bladlössen förökar sig väldigt snabbt brukar det inte dröja länge förrän hela bladundersidorna är täckta av djur vilket leder till att skotten blir hämmade och missbildade. 
Svartavinbärsbladlusen Aphis schneideri
Symptom: Drabbar främst svarta vinbär. Angriper toppen på skotten som då blir kraftigt missbildade. Bladskaften böjer sig nedåt vilker gör så att bladen hamnar tätt emot skotten.
Sallatsbladlusen Nasonovia ribis-nigri
Symptom: Även denna bladlus drabbar främst svarta vinbär och gör så att bladen på toppskotten blirr lite välvda och ibland inrullade. De kan också bli buckliga.
Åtgärder: Ta bort angripna blad (men inte skott!). Kläm ihjäl de bladlöss du får syn på. Går även att behandla busken med mineral- eller paraffinolja vid bladsprickningen.

Blad angripen av vinbärsbladlus, Cryptomyzus ribis
Bild:
http://visualsunlimited.photoshelter.com/image/I0000LrWRmWZ4cyM

Krusbärsmott Zophodia convolutella
Symptom: Enstaka bär på vinbärs- och krusbärsbuskarna brådmognar. Efter ett tag händer samma sak med ännu fler bär och sedan vävs bären samman med en vävnad som liknar spindelnät. Krusbärsmottets larver äter av bärens frön och fruktkött vilket leder till att bären skrumpnar ihop och dör. Larverna är gulgröna med ett svart huvud. De äter under drygt 4v och blir som fullvuxna ca 2cm långa. När de växt färdigt kryper de ner i marken och förpuppar sig.
Åtgärder: Ta bort brådmogna bär och bär som har hål i skalet. Då angreppet spridit sig och blivit alltför stort kan man också täcka marken under buskarna med svart marktäckningsduk för att förhindra att de tar sig ner i marken och förpuppar sig.  Väven är också bra eftersom den hjälper till att hålla ogräset borta.

Bild: http://www.inra.fr/hyppz/RAVAGEUR/6zopcon.htm'

Krusbärsstekel Nematus ribesii
Symptom: Drabbar krusbär, vita vinbär och röda vinbär och kan i värsta fall leda till att en buske blir helt kaläten. Det är krusbärsstekelns larver som först börjar smaska i sig av de blad som sitter lågt och inne i busken, de sprider sig sedan till de yttre grenarna. De äldre larverna äter från bladkanten och inåt medans de yngre äter runda hål på bladen. Larverna har svart huvud med grön kropp. På kroppen sitter svarta, borstbärande vårtor. De blir som fullvuxna ca 2cm långa och de äldre larverna får även gul färg på de första och de sista kroppslederna. Larverna förpuppar sig i maren, där de även övervintrar. Då knoppsprickningen är över kommer steklarna fram och lägger ägg på nerverna som finns på bladens undersidor. 2-3 generationer krusbärssteklar kan uppträda under ett år och buskarna kan därför vara kalätna under stor del av sommaren om man har otur.
Åtgärder: Om du hittar blad med små, runda hål efter bladsprickningen bör dessa tas bort direkt. Lägg marktäckningsduk under busken så inte larverna tar sig ner i marken. Kläm ihjäl alla larver du får syn på.

Bild: http://www.dgsgardening.btinternet.co.uk/goosesawfly.htm

Mjöldagg
Orsakas av svampen Sphaerotheca mors-uvae.
Symptom: Drabbar vinbär, krusbär och måbär. En vit, mjölig beläggning bildas på skottspetsar, unga blad och bär. Beläggningen övergår senare till en brun "filt". På röda vinbär och krusbär syns angreppen mest genom att bären blir missfärgade, men på svarta vinbär är det de yngre bladen som skadas mest av angreppen. De blir då förvridna, brunsvarta och faller av. 
Åtgärder: Om man har en gammal buske som ofta drabbas av mjöldagg är det bäst att göra sig av med den och i stället plantera en mer motståndskraftig buske på platsen.  Beskär buskarna varje år för att få en bra balans mellan nya skott och fruktbärande skott. Ta bort ca 25% av de gamla skotten.   

Bild: http://www.biolib.cz/en/taxonimage/id11866/

Filtrost
Orsakas av svampen Cronartium ribicola.
Symptom: Drabbar främst svarta vinbär. Angreppen visar sig genom att det på eftersommaren-hösten bildas en gul- eller orangefärgad, filtaktig beläggning på undersidan av bladen. Beläggningen övergår sedan i brunt. Bladen torkar och faller av. Svampen gynnas bäst vid fuktiga förhållanden.
Åtgärder: Ta bort angripna blad. Beskär buskarna regelbundet så de är luftiga, vilket gör att de torkar upp snabbt efter regn.

Bild: http://garden.uhliste.cz/gooseberries-and-currants-the-diseases-in-gooseberries-and-currants.a54.html

HALLON

Hallongallkvalster Phyllocoptes gracilis
Symptom: Oregelbundna, gulgröna fläckar bildas på bladen. Lätt att förväxla med virussymptom. Gallkvalstren övervintrar i knoppar som nästa år utvecklas till nya skott.
Åtgärder: Behandla med svavel vid knoppsprickningen, då djuren är på väg ut ur knopparna. Ta bort de blad som blivit angripna.

Bild: http://people.zeelandnet.nl/grada/gallen/Phyllocoptes%20gracilis.shtml
Hallonänger Byturus tomentosus
Symptom: Förstörda blomknoppar och/eller missbildade bär. Hallonänger är ett slags skalbaggar som kan äta ur så det blir som hål i blomknopparna som de sedan lägger ägg i. Äggen utvecklas sen till ca 7mm långa larver som förstör blombotten och de delfrukter som sitter närmast blombotten. De upptäcks vid skörd då man synar bären.
Åtgärd: När blomknopparna börjar bli synliga kan man gå på "jakt" efter skalbaggarna. Då håller man en burk med såpvatten precis under dem på samma gång som man rör vid dem, antingen direkt med handen eller med en pinne eller liknande. Ofta blir de då så rädda att de tappar taget och faller rakt ned i såpvattnet. Funkar bäst att göra den här insamlingen tidigt på morgonen.

Bild: http://plante-doktor.dk/sygdomjuli.htm
Fläckskorv
Orsakas av svampen Elsinoe veneta
Symptom: Små, runda, något upphöjda, mörkröda fläckar uppstår på årsskotten. Fläckarna växer efterhand och ändrar utseende lite genom att bli insjunkna och gråaktiga i mitten samt omgivna av en upphöjd mörkröd kant. Fläckar kan också bildas på blad, blad- och blomskaft. I värsta fall kan skotten vissna och dö.
Åtgärder: Eftersom fläckskorven trivs bäst i fuktig miljö är det bra om man planterar plantorna ganska glest så att de snabbt torkar upp efter regn. Ta även bort alla angripna delar, svaga skott, ev. ogräs som växer under plantorna och klipp även bort tvåårsskotten direkt efter skörd. Är också bra att gallra bland ettårsskotten så att det inte blir för tätt mellan dem.

Bild: http://www.sciencephoto.com/images/download_lo_res.html?id=670045176

Hallonskottsjuka
Orsakas av svampen Didymella applanata
Symptom: På sommaren blir mörkbruna eller violettbruna, avlånga fläckar synliga på de unga årsskotten. På vintern ändrar dessa fläckar färg och blir silverfärgade, barken på skottet spricker upp och i de silverfärgade områdena kan man se svarta prickar som är svampens sporer. Det blir ofta värre skador när det är varma och torra somrar. Då somrarna i stället är mer regniga och fuktiga, brukar det bli färre angrepp. Hösthallon klarar sig undan hallonskottsjukan bättre än sommarhallon eftersom deras skott bara står ett år och sen klipps bort.
Åtgärd: Liknande som för fläckskorv.

Bild: http://www.plante-doktor.dk/svamperigeteng.htm

Hallongallmygga Lasioptera rubi
Symptom: Kulformade, upp till 3cm långa och 2cm breda förtjockningar bildas på de vedartade skotten. I dessa förtjockningar finns ljusröda larver från myggan.
Åtgärder: Det bästa är att bränna alla angripna delar och det ska helst göras innan april eftersom de sen kryper upp ur skotten.

Bild: http://www.flickr.com/photos/11299883@N08/5405704470/

Virussjukdomar
Det finns flera virussjukdomar som hallon kan drabbas av. Virus som orsakar s.k. mosaik sprids t ex med stora hallonbladlusen.
Åtgärder: Undvik att använda gamla plantor vid nyplantering, köp nya i stället.

JORDGUBBAR

Jordgubbar blir väldigt lätt angripna av skadegörare. Ett sätt att undvika detta är att byta ut plantorna vart 3-4:e år samt att byta växtplats minst vart 4:e år. Exempel på skadegörare som angriper jordgubbar:

Dvärgkvalster Phytonemus pallidus fragariae
Symptom: Förkrympta och rynkiga blad, dålig tillväxt av plantan och bären blir små, torra och fröna står ut från fruktköttet. Ju äldre plantor desto större skador.
Åtgärder: Undvik att ha för gamla plantor och byt växtplats ofta.

Dvärgkvalster
Bild: http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/english/strawberries/insects/cyclamen-mite.html
Stinkflyn
T ex: jordgubbsstinkfly Plagiognatus arbustorum och ludet ängsstinkfly Lygus rugulipennis
Symptom: Knöliga och förkrympta bär. Kan bildas ett hårt, mörkt parti i spetsen på bäret.
Åtgärder: Täck med fiberduk.

Stinkfly
Bild: http://www.britishbugs.org.uk/heteroptera/Miridae/plagiognathus_arbustorum.html
Öronvivlar Otiorhynchus
Symptom: Kugghjulsliknande gnagmärken i kanterna på bladen. Orsakas av öronvivlar som är svarta, nattaktiva skalbaggar som dock inte är farliga för växten. Det är däremot vivelns larver. De kan göra så att plantorna vissnar och dör genom att angripa plantans centrala delar och rötter.
Åtgärder: Täck inte med markduk! Odla inte jordgubbarna på samma plats för länge.

Skador av öronviveln
Bild: http://www.bionema.se/blogg/oronvivlar
Gråmögel
Orsakas av svampen Botrytis cinerea
Symptom: Bären ruttnar och får en gråbrun svamppäls. Kan orsakas genom att jordgubbsplantorna fått för mycket kväve och på så sätt fått kraftigväxande plantor som lätt blir angripna av gråmögel.
Åtgärder: Ställ inte plantorna för tätt, då torkar de lättare upp efter regn vilket kan minska risken för mögelskador. Odla gärna plantorna på upphöjda bäddar och marken med svart marktäckningsduk. Se till att ta bort infekterade bär.

Jordgubbar angripna av gråmögel
Bild: http://www.bayergarden.se/sv/garden_doctor/Obst/Beerenobst/Problems/Grauschimmel_Erdbeere.html
Ögonfläcksjuka
Orsakas av svampen Mycosphaerella fragariae
Symptom: På blad och bladskaft bildas små, 3-6mm stora, violetta fläckar med ett ljust parti i mitten. På bären bildas små, grunda, mörka fläckar.
Åtgärder: Ta bort alla angripna delar och se till att plantorna har möjlighet att lätt torka upp efter regn. "Korona" är en sort som tyvärr ofta drabbas av sjukdomen.

Ögonfläcksjuka
Bild: http://www.slu.se/Documents/externwebben/ltj-fak-dok/Tr%C3%A4dg%C3%A5rdslabbet/Skyltar/skylt_42_m_text.pdf


RSS 2.0